Allmänna affärsvillkor

 

Allmänt

Denna webbplats tillhandahålls av Framily GmbH, Eppendorfer Baum 23, 20249 Hamburg, Tyskland, Amtsgericht Hamburg HRB 139149 (”Framily”). Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Framily.

Dessa allmänna villkor, i den version som gäller när du använder tjänster, reglerar förhållandet mellan Framily och de kunder som använder våra tjänster och köper våra varor.

 

1 §

Godkännande av villkor

Genom köp av varor ur vårt sortiment, registrering av användarkonto hos oss och/eller användning av vår webbplats eller våra tjänster oavsett om du är registrerad eller inte godkänner du våra vid var tid gällande allmänna villkor. De allmänna villkoren ska gälla såvida inget annat avtalats.

 

2 §

Beskrivning av Framilys tjänster och beställningsprocessen

(1)    Framilys varor består av personanpassade böcker som skapas baserat på digitala mallar i filformaten JPG och PNG, som du själv laddar upp på webbplatsen med hjälp av bok-konfigureraren (”varorna”).

(2)    För att kunna använda bok-konfiguratorn krävs en internetanslutning och en webbläsare som Google Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari. Om du använder en mobil enhet måste enheten vara uppdaterad till versionen Android 5.0 eller iOS 3.1 eller senare.

(3)    Du kan personanpassa varorna genom särskilda parametrar (t.ex. namn, huvudfigurens utseende, en personlig hälsning). De varor som personanpassats kan med hjälp av knappen ”Beställ” läggas i varukorgen, där varorna kan kontrolleras ytterligare en gång. Om du är nöjd med varans utformning går du vidare med beställningen genom att trycka på knappen ”Till kassan”. Beställningen sker genom att du loggar in på webbplatsen, antingen genom att registrera dig som ny kund eller genom att logga in med ett befintligt Framily-kundkonto. De obligatoriska fälten som måste fyllas i är markerade med en asterisk (*). Efter att ha angett de uppgifter som krävs kan du välja önskat betalningssätt och kan också ange en separat leveransadress och/eller en rabattkod om du vill utnyttja en sådan. I det sista steget har du möjlighet att slutligen kontrollera dina uppgifter och beställningen. Genom att klicka på knappen ”Skicka beställningen” binder du dig till att köpa varan för det aktuella priset. Du kan endast genomföra beställningen genom att först kryssa i en ruta på den aktuella sidan som bekräftar att du har läst Framilys allmänna villkor och förstår dess innebörd.

(4)    Det går inte att ändra några uppgifter i beställningen efter att beställningen skickats. Om du upptäcker något oavsiktligt inmatningsfel eller någon störning gällande beställningen måste du omedelbart efter att ha konstaterat felet kontakta Framily via service@framily.se. Exempel på sådana fel är att beställningen av misstag gjorts två gånger eller att det på grund av störningar i internetanslutningen händer att du får den elektroniska beställningsbekräftelsen flera gånger eller inte alls.

(5)    Uppgifter om varorna på webbplatsen innebär inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan utgör enbart information om den befintliga varukatalogen. Genom att trycka på knappen ”Skicka beställningen” i kassan åtar du dig att köpa varorna som lagts i varukorgen. Bekräftelsen på att beställningen har tagits emot visas omedelbart på webbplatsen efter att beställningen skickats. Beställningsbekräftelsen utgör dock inte ett bindande avtal mellan dig och Framily. Ett avtal mellan parterna har först ingåtts när Framily har skickat en orderbekräftelse via e-post eller genom att leverera varorna inom 15 arbetsdagar. Framily reserverar sig för eventuell slutförsäljning av varorna.

(6)    Du är också införstådd med att missbruk inte kan uteslutas vid överföring av e-postmeddelanden. Framily kan vid beställningar via e-post inte kontrollera att avsändaren och innehållet i meddelandet är korrekt. Framily undantas därför från allt ansvar och alla skadeståndsanspråk som uppstår på grund av missbruk av överföringssystemet.

(7)    Det rättsliga förhållandet mellan Framily och dig är oberoende av om nödvändiga tekniska förutsättningarna föreligger.

(8)    För att kunna handla hos Framily och i övrigt utnyttja våra tjänster måste du ha fyllt 18 år.

 

3 §

Priser

(1)   Priset som ska betalas för varorna är det pris som framgår för respektive vara den dag då beställningen tas emot av Framily.

(2)   Samtliga priser anges i svenska kronor. I alla priser ingår moms. Eventuella fraktkostnader anges separat.

 

4 §

Information om begränsad ångerrätt

De varor som Framily säljer är inte förproducerade. Produktionen är beroende av ett individuellt val eller beslut av dig eller är tydligt anpassad efter dina personliga önskemål.  Köp av varor ifrån Framily är därför undantagen från den ångerrätt som vanligtvis gäller för distansköp. Du som kund har därför inte rätt att ångra ditt köp.

 

5 §

Ansvar för varan

(1)   Framily, eller  det företag som anlitats av Framily, tar emot de personanpassade uppgifterna om tryck och utförande av varorna som du överfört och skapar utifrån dessa uppgifter varan enligt ditt önskemål. Framily kontrollerar dock inte, och har inget ansvar för, att de tryckuppgifter som du överfört är tekniskt och estetiskt lämpliga för att skapa varorna. Du ansvarar uteslutande för att tryckuppgifterna som överförts för skapande av varje vara är korrekta, fullständiga och lämpliga. Framily ska således inte ha något ansvar för kvalitetsförsämringar eller andra brister på varan som beror på tryckuppgifterna som har överförts.

(2)   Genom att skicka en beställning godkänner du också utförandet och tryck av varan.

(3)   Du ansvarar själv för kvaliteten på de bilder eller motiv som ska tryckas på varorna. Funktionen för kontroll av bland annat bildkvaliteten som finns tillgänglig i Framilys tjänster utgör endast ett hjälpmedel för dig under beställningsprocessen och innebär inte att något ansvar för varans utförande överförs till Framily. Det är ditt ansvar att säkerställa att de uppgifter som har överförts till Framily samt eventuella uppgifter, råd eller rekommendationer som lämnats av Framily skyddas mot obehörig åtkomst från tredje part (t.ex. försök till att ta reda på personuppgifter). Framily har dessutom rätt att upprätta säkerhetskopior av de uppgifter som du har överfört.

(4)   Framily förbehåller sig rätten att på eget initiativ göra ändringar och tekniska förbättringar i tjänsten under förutsättning att tjänstens användbarhet inte försämras. Framily informerar dig alltid innan större ändringar genomförs.

(5)   Framily har rätt att helt eller delvis anlita underleverantörer för utförandet av dess åtagande enligt dessa allmänna villkor.

 

6 §

Information om leveranstid

(1)   Den leveranstid Framily förbinder sig till börjar inte löpa förrän Framily fått fullständig tillgång till dina uppgifter och övrigt underlag som krävs för att Framily ska kunna skapa varan enligt ditt önskemål. Detta gäller även för uppgifter och underlag som du vid behov ska tillhandahålla i kompletterande syfte sedan beställningen genomförts. Om du behöver komplettera din beställning med mer uppgifter eller underlag fördröjs leveranstiden med motsvarande tid som det tar för dig att tillhandahålla samtliga nödvändiga uppgifter och underlag.

(2)   Den leveranstid som kommunicerats av Framily är inte bindande förrän leveranstiden uttryckligen har bekräftats av Framily i skrift.

(3)   Vid inträffande av en force majeure-händelse som avsevärt försvårar eller försenar leveransen av en vara har Framily rätt att senarelägga leveransen med motsvarande tid som hindret består. Som force majeure-händelse ska förstås arbetskonflikter inom parternas företag, arbetskonflikter inom externa företag eller liknande omständigheter som parterna direkt eller indirekt drabbas av.

 

7 §

Leveransansvar, fraktkostnader & transportskador

(1)   De länder som Framily levererar till är Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Polen och Italien.

(2)   Framily levererar de beställda varorna inom 15 arbetsdagar till den adress som du angett vid beställningen. I särskilda fall kan leveranstiden dock förlängas i rimlig omfattning.

(3)   Framily har rätt att genomföra delleveranser. Ytterligare fraktkostnader som uppstår vid delleveranser ska dock bekostas av Framily.

(4)   Om du som kund är näringsidkare övergår risken för varan när denna överlämnats till företaget som ska transportera varan. Om du är konsument övergår risken dock först när varan överlämnats till dig. Detta gäller även när Framily genomför en delleverans.

(5)   Framily tar ut en avgift för förpackning och leverans av varorna som beställts.

(6)   Om leveransen till dig av någon anledning inte kan genomföras, exempelvis på grund av att du inte är tillgänglig på den angivna leveransadressen trots att leveranstillfället har meddelats i förväg, ska du stå för kostnaderna för den misslyckade leveransen. Utöver detta har Framily rätt att under den tid som mottagandet inte kan genomföras förvara eller låta förvara varorna på kundens bekostnad. Samtliga kostnader som uppstår på grund av detta ska helt och utan dröjsmål ersättas Framily av kunden efter fakturering.

(7)   Om du efter mottagande av varan uppmärksammar att denna har skadats under leveransen ska du inom 14 arbetsdagar efter leveransen kontakta Framily. Om Framily begär det ska du också överlämna eventuell dokumentation angående skadorna till Framily.

 

8 §

Betalningsvillkor och kuponger

(1)   Du kan välja mellan följande betalningssätt för betalning av varorna: PayPal, kreditkort (Visa eller Mastercard), SEPA-direktbetalning, faktura, direktöverföring, Amazon Pay eller andra landspecifika betalningsmetoder som är tillgängliga vid varje tillfälle. Framily förbehåller sig dock rätten att endast erbjuda vissa betalningsmetoder, exempelvis om detta är nödvändigt på grund av tidigare betalningshistorik.

(2)   Betalningen av alla beställningar och hanteringen av alla betalningsmetoder genomförs av en extern leverantör av betalningsmetoder (Adyen Payment Services). Det juridiska förhållandet mellan leverantören av betalningsmetoderna och dig baseras uteslutande på villkoren som tillhandahålls av leverantören. Du kan få mer information om leverantören av betalningsmetoderna på deras hemsida eller under beställningsprocessen. Du kommer under beställningen behöva uppge betalningsuppgifter till den externa leverantören för betalningsmetoden som används. I samband med detta kan du behöva acceptera vissa ytterligare villkor som hänför sig till användningen av betalningsmetoden. Framily ska, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,  inte ansvara för någon skada som eventuellt uppkommer i samband med användningen av den betalningsmetod som valts.

(3)   Framily har ingen skyldighet att skicka fakturor och betalningspåminnelser i fysisk form, utan kan välja att skicka dessa uteslutande i elektroniskt format.

(4)   Du ansvarar för att betalningsuppgifterna (kreditkortsinformation eller bankuppgifter för direktbetalning) är korrekta. I det fall debitering inte kan ske på grund av felaktigt angiven betalningsinformation, ska du i skälig omfattning stå för alla kostnader som uppstår på grund av detta, exempelvis bankavgifter i samband med retur av direktbetalning och liknande avgifter.

(5)   Om du har använt eventuella kuponger eller rabattkoder under beställningsprocessen och betalningen för beställningen i övrigt uteblir, förbehåller sig Framily rätten att spärra och annullera de använda kupongerna.

 

9 §

Tredje parts rättigheter och brott

(1)   Du intygar att de tryckuppgifter, bilder eller motiv som tillhandahålls av dig för skapandet av varan inte är föremål för något immaterialrättsligt skydd förbehållen någon tredje part, så som upphovsrätt, varumärkesskydd eller mönsterskydd. Detta gäller i synnerhet personer och föremål som är avbildade på de foton som ska tryckas på varorna.

(2)   Du ansvarar ensamt för eventuella intrång i tredje parts rättigheter i de tryckuppgifter som du har överfört till Framily. Du ska således hålla Framily skadeslös för alla eventuella sådana intrång.

(3)   Framily är inte skyldiga att utföra sina åtaganden gällande beställda varor som i sig eller vars innehåll strider mot gällande lagstiftning, bryter mot tredje parts rättigheter eller i övrigt strider mot ordning eller goda seder. I sådana fall har Framily rätt att häva avtalet. Framily har dock ingen särskild skyldighet att kontrollera om tryckordrar eller deras innehåll strider mot gällande lagstiftning eller bryter mot tredje parts rättigheter.

(4)   Genom din beställning intygar du också att innehållet i de överförda bildfilerna inte bryter mot gällande straffrättslig lagstiftning, i synnerhet då bestämmelserna om spridning av barnpornografi i brottsbalken, eller andra lagar. Om Framily får kännedom om eventuellt begånget brott kommer Framily omedelbart att kontakta polisen.

 

10 §

Leveransstörningar, garantier och ansvarsbegränsning

(1)   Du har inte någon rätt till skadestånd eller vid försenad leverans av beställningen, om förseningen inte beror på någon grov oaktsamhet eller uppsåt från Framilys sida.

(2)   Om de levererade varorna är bristfälliga har du rätt att kräva påföljder enligt vad som följer av gällande konsumentlagstiftning. Om du upptäcker brister i varan ska du skyndsamt och senast inom två månader efter mottagande av beställningen skriftligen meddela Framily om detta.

(3)   Framily och de leverantörer av telekommunikations- och nätverkstjänster som Framily anlitar ansvarar inte för eventuella skador som uppstår på grund av användningen av Framilys tjänster eller webbplats eller på grund av begränsad tillgång till dessa, exempelvis på grund av tekniska avbrott eller fördröjningar. Framily ansvarar inte för direkta, indirekta eller oförutsebara skador eller för följdskador, för förlorad vinst eller för verksamhetsavbrott som beror på användningen av eller avsaknad av möjligheten att använda Framilys webbplats och dess tjänster. Detta gäller även om du informerat Framily om att sådana skador kan inträffa.

(4)   Om någon uppgift eller egendom som du tillhandahållit Framily, trots säkerhetskopiering, förstörs eller förloras när denna är i Framilys besittning är Framilys ansvar begränsat till den faktiska återställningskostnaden den berörda egendomen.

(5)   Framily ansvarar inte för eventuella skador som uppstår på grund av extern inverkan på dina eventuella system eller vid dataöverföringen från dig till Framily eller från Framily till dig.

(6)   Framilys ansvar, i den utsträckning det är aktuellt, begränsas i samtliga fall till skador som avsiktligt eller genom oaktsamhet har orsakats av Framily, dess representanter eller underleverantörer, eller som uppkommit på grund av brott mot en huvudsaklig skyldighet enligt dessa allmänna villkor. Skadeståndsansvaret begränsas till den typiska skada som kan förutses att uppstå, såvida Framily inte gjort sig skyldig till ett avsiktligt eller grovt oaktsamt brott mot villkoren.

(7)   Alla uppgifter, råd och rekommendationer som lämnas av Framily i samband med användandet av våra tjänster eller webbplatsen ges enligt bästa kunskap och samvete.  Framily har däremot ingen skyldighet att ge råd eller rekommendationer. Framily ska inte ansvara för skador som uppstått på grund av att uppgifter, råd eller rekommendation lämnade av Framily har följts, såvida dessa inte lämnats i uppenbar strid mot gällande lagstiftning eller goda seder.

(8)   Begränsningarna av ansvar enligt ovan punkter ska dock inte gälla avseende skador på liv och hälsa (personskador). Detsamma gäller för det obligatoriska produktansvaret enligt produktansvarslagen (PAL).

 

11 §

Hantering av personuppgifter

Fullständig information om vilken typ av personuppgifter som Framily hanterar, samt ändamålet med Framilys registrering, behandling och användning av dessa personuppgifter som krävs för att genomföra beställningar, personuppgifter som krävs för att skicka nyhetsbrev via e-post och post eller för övriga marknadsföringsändamål, samt din rätt att ta del av, korrigera, spärra eller radera dessa sparade personuppgifter framgår av de särskilda dataskyddsbestämmelserna [Provide link to data protection policy] som utformats av Framily.

 

14 §

Förbehåll för ändringar

(1)   Framily förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande eller samtycke ändra eller radera de olika varuerbjudandena som förekommer på Framilys webbplats.

(2)   Framily har också rätt att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Ändringar av de allmänna villkoren kommuniceras på Framilys webbplats. Genom fortsatt användning av Framilys webbplats och våra tjänster efter mottagande av meddelandet om de genomförda ändringarna anses du samtycka till ändringarna och de nya villkoren ska därmed anses gälla.

 

15 §

Övrigt

(1)   Ändringar eller tillägg till dessa allmänna villkor gäller endast om de skriftligen har godkänts av Framily.

(2)   Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor är eller skulle bli ogiltig ska detta inte påverka övriga bestämmelsers giltighet.

(3)   Tysk materiell rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor. Lagen om internationella köp (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods av 1980-04-11) ska inte tillämpas. Är du som kund konsument har du dock alltid rätt till de tvingande konsumentskyddsregler som gäller enligt svensk konsumentskyddslagstiftning, i den mån tysk lagstiftning inte innehåller motsvarande eller bättre skydd.

(4)   Om det uppstår en tvist mellan dig och Framily som vi inte lyckas lösa kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se, eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan också använda dig av den online-plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: www.ec.europa.eu/odr. Vi strävar efter att följa beslut som meddelats genom ett alternativt tvistelösningsförfarande men åtar oss inte att efterkomma varje beslut, utan kommer ta slutlig ställning i frågan vid en uppkommen tvist eller vid ett meddelat beslut.

(5)   I övriga fall ska tvister som uppstår med anledning av dessa allmänna villkor avgöras i första instans av behörig domstol i Hamburg, Tyskland.

(6)   Du kan alltid ta del av den senaste versionen av dessa allmänna villkor på Framilys webbplats under ”Allmänna villkor”. Du erhåller också de allmänna villkoren i PDF-format som en bilaga i beställningsbekräftelsen som skickas till den angivna e-postadressen efter utförd beställning. De mottagna allmänna villkoren kan du ladda ned och spara. För att kunna öppna PDF-dokumentet behöver du programmet Adobe Reader, som kan laddas ned gratis på www.adobe.se, eller jämförbara program med vilka PDF-filer kan öppnas.